ANNA TARNOWSKA

Kancelaria Radcy Prawnego

Nowoczesność.   Solidność.   Profesjonalizm.

Usługi

 

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w następujących formach:

 

      1.  indywidualnych porad prawnych,

      2.  opinii i analiz pisemnych,

      3.  sporządzania projektów umów, wezwań/pism przedsądowych, pism procesowych, środków zaskarżenia,

      4.  świadczenie usług w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (EPU),

      5.  reprezentacji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, instytucjami oraz urzędami.

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

prawa cywilnego

    -  sporządzanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów,

    -  dochodzenie roszczeń o zapłatę należności na etapie
       postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,

    -  dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjne,
       wynikające z błędów lekarskich, z czynów niedozwolonych)
       i o zadośćuczynienie,

    -  dochodzenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

 

prawa spadkowego

    -  sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

    -  sprawy o dział spadku,

    -  sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku,

    -  wyjawienie przedmiotów spadkowych,

    -  dochodzenie roszczeń o zachowek.

 

prawa rodzinnego i opiekuńczego

    -  sprawy o rozwód i separację,

    -  sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
       ustalenie kontaktów, piecza nad dzieckiem,

    -  podział majątku wspólnego małżonków,

    -  dochodzenie świadczeń alimentacyjnych,

    -  sprawy przysposobienia, opieki i kurateli.

 

prawa nieruchomości

    -  stwierdzenie zasiedzenia,

    -  zniesienie współwłasności,

    -  ustanowienie służebności,

    -  dochodzenie wynagrodzenia za posadowienie urządzeń
       przesyłowych,

    -  uzgadnianie wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym
       stanem prawnym,

    -  rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach
       eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania,

    -  sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

prawa spółek handlowych

    -  sporządzanie umów spółek cywilnych i spółek prawa handlowego,

    -  pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego
       i innych podmiotów,

    -  przekształcenie podmiotów prowadzących działalność
       gospodarczą,

    -  obsługę spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym.

 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

    -  sprawy o wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy,

    -  dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,

    -  sprawy związane z mobbingiem, dyskryminacją w zatrudnieniu,

    -  sprawy o emerytury, renty, zasiłki.

 

prawa administracyjnego

    -  sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
       oraz składanie wniosków inicjujących postępowanie
       administracyjne,

    -  reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
       oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także organami
       administracji państwowej i samorządowej.

 

prawa upadłościowego i naprawczego

    -  sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

    -  zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,

    -  zaskarżanie listy wierzytelności,

    -  sporządzanie wniosków o zakaz prowadzenia
       działalności gospodarczej.

 

prawa bankowego

    -  realizacja roszczeń Klienta banku wynikających z zawartej umowy
       i z przepisów prawa,

    -  uprawnienia spadkobierców do środków zgromadzonych
       na rachunku bankowym.

 

prawa turystycznego

    -  spory z organizatorami turystyki ( biurami i agentami
       turystycznymi),

    -  dochodzenie zadośćuczynienia za nieudany urlop.

 

KONTAKT

Jeśli masz pytania dzwoń:

692 42 12 30